Mint 17 的錄音程式

用Gnome 的錄音程式.. 似乎沒有作用

裝了這個
sudo apt-get install -y gnome-alsamixer
麥克風才有動靜


要錄音就要裝 audio-recorder

sudo add-apt-repository ppa:osmoma/audio-recorder
sudo apt-get update
sudo apt-get install audio-recorder
標籤: Ubuntu Linux Ubuntu,
評論: 0 | 引用: 0 | 閱讀: 2761
發表評論
暱 稱(*): 密 碼:
網 址: E - mail:
驗證碼(*): 驗證碼圖片 選 項:
頭 像:
內 容(*):
  • 粗體
  • 斜體
  • 底線
  • 插入圖片
  • 超連結
  • 電子郵件
  • 插入引用